דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן חברתי

קהילה ושיח עם מחזיקי עניין

שקיפות כעקרון מנחה
ושיח עם מחזיקי עניין

נשר מונחית על ידי עיקרון השקיפות. הנהלת החברה מודעת היטב לחשיבותו של שיח
פתוח ואמין עם מחזיקי עניין ונשר נמצאת בתהליך מתמשך להרחבתו והעמקתו.

אופן הגדרת ובחירת קבוצות מחזיקי העניין התבצע תוך בחינה מדוקדקת של כל הקבוצות
עימן נשר באה במגע. הגדרת הקבוצות בוצעה כך שתאפשר קשר ישיר בין
נשר ובין האוכלוסייה האזרחית והעסקית, על מנת ליצור שיתוף פעולה רציף תוך שקיפות
ושיח ישיר בין נשר והקבוצות השונות.

 • קבוצת מחזיקי ענייןפירוט
 • הקהילות השכנותועדים שכונתיים, פעילים חברתיים, ארגונים התנדבותיים מרמלה, מועצה אזורית גזר, חבל מודיעין, לוד, תמרה, כבול, נשר וחיפה.
 • רשויות מקומיותראשי רשויות, מהנדסי ערים, מתכננים ויחידות סביבתיות.
 • משרדי ממשלההמשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, משרד הכלכלה.
 • רשויות סטטוטוריות נוספותרשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, מנהל מקרקעי
 • החברה האזרחיתאקדמיה, ארגוני עובדים, ארגונים סביבתיים, גופי תעשייה.
 • בעלי מניותכלל תעשיות בע"מ, קונצרן CRH.
 • מחזיקי אג"חגופים מוסדיים.
 • לקוחותענף הבנייה בישראל, פרויקטים לאומיים, קבלנים ובנאים.
 • עובדי החברההעובדים באתרי הייצור השונים ובאגפי המטה.
 • תקשורתעיתונות מקומית וארצית.

לאורך השנים מקפידה החברה על
שמירת קשר עם מחזיקי העניין
במספר אפיקים שונים, בעיקר בכל הקשור
לנושאים סביבתיים.

 • נושאתדירות
 • דיאלוג עם עובדים: נשר מקיימת מדי שנה סקר עמדת עובדים, וכן שיחות חתך עם עובדים מכלל החברה, על מנת לקבל מהם משוב על התנהלות
  החברה ומנהליה.
  שנתית
 • מפגש עם תושבי הקהילות השכנות לעדכון בנוגע למתרחש במפעל ולתוכניות עתידיות בדגש על איכות הסביבה. במפגש משתתף באופן קבוע
  מנהל תחום איכות הסביבה בנשר העונה על שאלות וסוגיות שמעלים מחזיקי העניין.
  פעמיים בשנה (מפעל רמלה)
 • החל משנת 2004 (פעם בשנתיים והחל מדוח 2015 מדי שנה) מתפרסמים דוחות סביבתיים ציבוריים על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי
  GRI – Global Reporting Initiative . מדובר ביוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים.
  זהו הדוח השמיני שמתפרסם והוא עומד ברמת דיווח בסטנדרט G4
  שנתית

מעורבות עובדים בקהילה

חברת נשר מאמינה כי המעורבות החברתית והעשייה למען הקהילה מחזקות אותה כחברה
ערכית ומוסרית, ומעמיקות את תחושת הגאווה וההזדהות של עובדיה ומנהליה עם החברה.

נשר שואפת להיות מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה וקהילה, ולפיכך מנהלת
באחריות את השפעותיה על הקהילות סביב המפעלים ופועלת עמן למען שיפור רווחתן.

הפעילות החברתית מתמקדת בתחומים העולים בקנה אחד עם חוזקות החברה: פיתוח
מצוינות טכנולוגית ופיתוח מצוינות סביבתית, וכן בפעילות סולידריות חברתית עם אוכלוסיות
מוגדרות, בדגש על חיילי צה"ל ועל בני הגיל השלישי. אוכלוסייה זו רלוונטית לנשר, בשל

היותה חברה ותיקה שרבים מעובדיה מבוגרים, ושיש לה גימלאים רבים, המצויים עמה
בקשר שוטף עד היום.

כל אחד ממפעלי נשר מקיים פעילות בקהילות השכנות לו, על בסיס שיח ושיתוף פעולה
עם גורמים חברתיים וציבוריים בקהילה.

בשנת 2016, השקיעה חברת נשר כ –2.5 מיליון ש״ח בפעילויות בקהילה. ומעבר לכך הושקעו
1,400 שעות עבודה של עובדי החברה בפעילות קהילתית.

עיקרי מדיניות המעורבות
החברתית בנשר:

 • מטרות הפעילויות - שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים.
 • חיזוק חוסן אישי, חברתי ולאומי – תמיכה באוכלוסיות חלשות, ובעיקר בקשישים.
 • קידום מצוינות טכנולוגית.
 • פעילויות נשר בקהילה יתוכננו כך שייתנו מענה על צרכים ממשיים של הקהילה והשפעתן החיובית תימדד ותיבחן אל מול מטרות ויעדים שיוגדרו.
 • שיתופי הפעולה בין נשר והקהילה יעשו על בסיס דיאלוג קבוע עם מגוון אוכלוסיות ועם ארגונים חברתיים והרשויות הציבוריות בקהילה המקומית.
 • התנדבות עובדים וגמלאים – נשר מעודדת את עובדיה להתנדב בקהילה ומנהלת תוכנית להתנדבות עובדים אשר מאפשרת לכל עובד להתנדב במסגרת תחומי המעורבות.
 • התוכנית תכלול היבטי הכשרה, ליווי והוקרה.
 • מנהלים יתנו דוגמה אישית כמתנדבים.
 • תרומה לקהילה – נשר תקצה משאבים לפעילות בקהילה בהיקף שייקבע מדי שנה על ידי ועדת קהילה. הוועדה תורכב מהמנכ"ל ומחברי הנהלה.
 • ההקצאה תתבצע על סמך קריטריונים שנקבעו מראש ובראשם הלימה לתחומי הפעילות שהוגדרו ויכולת לשלב עובדים בפעילות.
 • האחריות ליישום מדיניות החברה בנוגע לקשרי קהילה חלה על מנהלי המפעלים המרכזיים.
 • אחריות המטה ליישום מדיניות האחריות החברתית היא של סמנכ"ל משאבי אנוש.

פרויקטים בשיתוף הקהילה

חינוך למצוינות
טכנולוגית - "תעשיידע"

מאז שנת 2010 מממנת חברת נשר הפעלה של תכנית תעשיידע (תעשייה למען
חינוך מתקדם - ביוזמת התאחדות התעשיינים) ב-10-14 כתות לימוד בחטיבות
הביניים של היישובים השכנים למפעלי החברה: רמלה, מועצה אזורית גזר, בית
שמש, מועצה אזורית מטה יהודה, נשר, כאבול וטמרה. התכנית עוסקת בפיתוח
פארק תעשייה ירוק וכוללת גם הרצאות של אנשי נשר וביקורים במפעלים.

חינוך למצוינות
טכנולוגית -
רובוטיקה ברמלה

חברת נשר מלווה את תלמידי בית הספר המדעי ברמלה בתחרות הרובוטיקה
הגדולה בישראל - FIRST ישראל. במסגרת פעילות זו, החברה תורמת כסף למימון
הפעילות ועובדי החברה מלווים את התלמידים בפרויקט כחונכים מקצועיים.

חינוך למצוינות טכנולוגית
וסביבתית - מלגות נשר
לסטודנטים ברמלה

מפעל נשר רמלה מעניק מדי שנה שלוש מלגות שנתיות גבוהות לסטודנטים, תושבי
העיר רמלה, הלומדים אחד ממקצועות הליבה של נשר (הנדסה, איכות סביבה,
כימיה, אדריכלות) בתמורה להובלת פרויקט חברתי הקשור לאיכות הסביבה ברמלה
או לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר. פרויקט המלגות נבנה בשיתוף מרכז קשתות - מרכז
הצעירים ברמלה. בנוסף, החברה תורמת שתי מלגות לימודים לסטודנטים במסגרת
פרויקט עתידים של הטכניון.

חינוך למצוינות
סביבתית- תמיכה
בלימודי בגרות בכימיה
ואיכות סביבה בלוד

חברת נשר תומכת בלימודי בגרות בהיקף של 7 יחידות בכימיה ואיכות סביבה
בבית הספר הערבי השש-שנתי אורט להנדסה ומדעים. תמיכת נשר מתבטאת
בתרומת כסף למעבדת בית הספר, ליווי תלמידים על ידי אנשי מקצוע של החברה
ואירוח התלמידים להשתלמות במעבדת נשר.

חינוך טכנולוגי מקצועי -
תמיכה במגמת מסגרות
בתיכון ברמלה

מפעל נשר ברמלה סייע להקים מגמת מסגרות בבית ספר הערבי של רשת דרור
בעיר. המפעל תרם כסף להקמת מעבדת מסגרות ואף משתתף במימון העסקתו
של מורה בתחום זה. מנהלים ועובדים של המפעל מתנדבים ללוות את תלמידי
כיתות ט'-י"ב בלימודי המקצוע והשאיפה היא כי בעתיד ישתלבו בוגרי בית הספר
כעובדים בנשר.

חינוך למצוינות
סביבתית - תמיכה
בחווה לחינוך חקלאי
ולימודי סביבה בטמרה

מפעל נשר משתתף במימון הפעלתו של מרכז ההעשרה הסביבתי לילדי גנים
ובתי-ספר. המרכז נבנה על ידי היחידה הסביבתית שער הגליל ועיריית טמרה,
בסיועו של המשרד להגנת הסביבה, והוא עוסק בנושאים מגוונים ואקטואליים
כגון חסכון במים, מחזור וטיפול בפסולת, חקלאות סביבתית ושמירה על בעלי
חיים.

תמיכה בגיל
השלישי

‫המפעל תורם מדי שנה סכום נכבד למימון פעילויות תרבות והעשרה‬
‫למועדוני-יום של קשישים בעיר. המפעל בנשר תורם מדי שנה שמיכות‬
‫ותנורים לקשישים בטמרה באמצעות העירייה. חברת נשר מממנת מזה‬
‫מספר שנים את קו הסיוע הטלפוני לדוברי רוסית שמפעיל הארגון החברתי‬
‫״כן לזקן״. בשנת 2016 פנו לקו זה קשישים רבים לקבלת עזרה.‬

סיוע לחיילים

במסגרת התוכנית 'אמץ לוחם', חברת נשר מאמצת את חיילי גדוד שחם של חטיבת הנח"ל,
את מפקדת אוגדת עזה ואת מפקדת החטיבה הצפונית בעזה. החברה תורמת כסף
לרכישת ציוד ולקיום פעילויות חברתיות עבור החיילים. עובדי החברה לוקחים חלק
בפעילויות חברתיות ובטקסים עם החיילים. המפעל בנשר מסייע לחיילים
בודדים מחטיבת כפיר.

שיח עם
הקהילות
השכנות

החל משנת 2005 מתקיים דיאלוג עם תושבי מ.א. גזר ורמלה- לוד בתדירות של
פעם בחצי שנה, במסגרתו מעדכן סמנכ"ל איכות הסביבה של נשר את התושבים
בחידושים ובהתפתחויות ומשיב לשאלותיהם. כמו כן, מתקיימים מפגשים תקופתיים
עם ראשי הרשויות הסובבות, עם מנהלי היחידות הסביבתיות המקומיות, עם
התושבים ועם נציגים של ארגונים סביבתיים וחברתיים.