דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן חברתי

עובדים ומדיניות העסקה

חברת נשר רואה בעובדיה נכס מרכזי ולכן משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח עבורם סביבת עבודה ראויה ובטוחה

נשר פועלת לקידום זכויות העובדים וביטחונם ופועלת למניעת תאונות עבודה, שמירה על זכות העובדים להתאגד ולקיים משא ומתן על זכויותיהם, הימנעות מאפליה, הימנעות משימוש או רווח ממצב של עבודה בכפיה או בתנאי עבודה לא הוגנים ומהעסקת קטינים (למעט העסקת ילדי העובדים בקיץ בעבודות למען הקהילה תמורת שכר). בכל מפעלי נשר קיים ממונה למניעת הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות החקיקה בנושא.

החברה רואה עצמה כאחראית ליצירת ביטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ולכן משקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג מול העובדים במטרה להוריד את תחושת אי הוודאות בקרבם ובביסוס יחסי עובד-מעביד פתוחים ויציבים. במהלך שנת הדיווח לא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.

במהלך תקופת הדיווח התקבלו שתי תלונות על הטרדה מינית של עובדים. התלונות נחקרו, נבדקו וטופלו לרבות בצעדים משמעתיים לפי הצורך. כמו-כן, לא נמצאו מקרים של אפליה על כל רקע שהוא.

פריסת עובדים לשנת 2016

 • חלוקה
  סך כל העובדים המועסקיםמספר עובדי קבלןמספר מועסקים במשרה מלאהמספר מועסקים במשרה חלקיתמספר מועסקים בחוזה קבועמספר מועסקים בחוזה זמני
  סה"כ עובדים
  468223468-37593
  גברים
  3840384-29391
  נשים
  840822822

עובדים - הסכמים והתאגדות

מרבית עובדי החברה מועסקים על פי הוראות הסכמים
קיבוציים. קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו
במפעלי נשר השונים.

הסכמים אלו, חלים על העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד ומתעדכנים מעת לעת, בדרך של משא ומתן בין ועדי העובדים במפעל לבין ההנהלה.

בכל מפעל קיים ועד עובדים המאוגד תחת הסתדרות העובדים. כ- 75% מכלל עובדי החברה מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים. מלבד העובדים המאוגדים, תנאי עבודתם של יתר העובדים נקבעו בחוזי עבודה אישיים. אחוז תחלופת העובדים בארגון עומד על כ- 15% לשנת 2016.

קצב תחלופת עובדים במהלך שנת 2016

 בני פחות מ - 30בני 30-50בני 50 ומעלה
גברים
153822
נשים
1118

הסמכות והדרכות

נשר רואה בחיזוק החוסן החברתי של עובדיה נדבך חשוב לחוזקו של הארגון ומעניקה לעובדיה הסמכות והדרכות מקצועיות גם בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, מניעת שחיתות, מניעת הטרדות מיניות והדרכות על הקוד האתי של החברה.

החברה מאמינה כי הזמן וההשקעה המרובה שמוקדשים להדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים, יוצרים גמישות תעסוקתית התורמת לשילוב בין האינטרסים הארגוניים והאינטרסים האישיים וכי רכישת מגוון רב של כישורים מאפשרים לעובד למלא תפקידים רבים יותר.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות המוטמעת במפעלי החברה. את הדרכות הבטיחות עוברים גם קבלני העבודה בדומה לעובדי נשר. נוסף על כך, מכינה נשר את עובדיה לקראת פרישה על ידי שילובם בקורסים בני שלושה ימים, במימון החברה, העוסקים בהיבטים של תעסוקה בשעות הפנאי, היבטים פיננסיים, בריאות וכושר ועוד.

שעות הדרכה בממוצע לעובד:

 •  ממוצע שעות הדרכה לעובדממוצע שעות הדרכה להנהלה בכירה והנהלת בינייםממוצע שעות הדרכה לעובדים מקצועיים, עובדים טכניים ועובדי ייצור
  סה"כ עובדים
  2014353834
   
  2015324529
   
  2016254724
  גברים
  2014383738
   
  2015362439
   
  2016282828
  נשים
  2014184113
   
  201514678
   
  201610396

שיח עם העובדים

הנהלת חברת נשר מקיימת מדי שנה סקר עובדים בנושאים שונים הקשורים לשביעות רצונם
מתפקידם ומגורמים נוספים בעבודה. כל עובדי נשר שותפים בסקר זה. בנוסף, כל עובדי
נשר מקבלים משובים על ביצועיהם באופן קבוע. פגישות ״שולחן עגול״ נערכות אחת לשנה
ובמסגרתן כל חבר הנהלה מקיים שיחת חתך עם עשרה עובדים בתפקידים שונים מכלל

החברה, על מנת לסקור בפניהם את פעילות החברה, ולשמוע מהם שאלות, הצעות או
תלונות. במידת הצורך הנהלת החברה מקיימת דיון בתוצרי הפגישות, וכל עובד מקבל
מענה מלא לסוגיות שהעלה בשיחה.

"שולחן עגול"

פעילות ״שולחן עגול״ מתקיימת בנשר מזה 8 שנים, ועיקרה מפגש של חברי ההנהלה עם
עובדות ועובדים מכל יחידות החברה. מטרת המפגשים היא להעביר לעובדים,
בשקיפות מלאה ובאופן בלתי אמצעי, את עיקרי התנהלותה של נשר בשנה האחרונה,
את ההשלכות לכך וכמובן גם להקשיב לרעיונות, בעיות ומחשבות של העובדים עצמם.

סיכום המפגשים והלך הרוח הנשקף מהם נידונים בקרב הנהלת החברה, המתייחסת
בכובד ראש לכל ממצאי התהליך.

בשנת 2016 נערכו מפגשים בין כ-70 עובדים ובין המנכ"ל וסמנכ"לי החברה. במהלך המפגשים הביעו העובדים שביעות רצון גבוהה מקיום המפגשים, ואף יותר מכך שמחו לשמוע את המידע אשר הועבר אליהם על ידי מנחי המפגשים.

החל מ- 2014 מתקיימים מפגשי שולחן עגול במפעל רמלה. המפגשים מובלים על ידי מנהל המפעל ומנהלי האגפים ומיועד לכל עובדי נשר רמלה. הנושאים והשאלות שמועלים במפגשים, וכן התשובות שניתנו על ידי המנהלים בתחומים השונים, מפורסמים בעיתון נשר.

זכויות אדם

נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה על חייי אדם
וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה
לקהילה בה הקבוצה פועלת - כל אלו הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית
של נשר וקשריה של החברה עם מחזיקי העניין.

חלק ממערך ההדרכה של נשר מוקדש להדרכות ייעודיות בנושא זכויות אדם. הדרכות בנושא זכויות אדם מועברות גם לכל המאבטחים החיצוניים.