דוח אחריות תאגידית 2016 > ממשל תאגידי

בקרת איכות ופיקוח

מערך ניהול,
אחריות וביקורת

עמידה בדרישות
החוק-
Regulatory
Compliance

נשר משקיעה משאבים רבים על מנת לציית באופן מלא לדרישות החוק ושואפת לאמץ עקרונות מתקדמים של ארגונים בינלאומיים בתעשיית המלט באופן וולונטארי. תהליך של הערכת וניהול סיכונים מתבצע בחברה על בסיס קבוע על ידי ביקורת פנימית ומדיניות ברורה החלה על כל אתרי הייצור של נשר.

בשנת 2016 עמדה נשר בכל תקנות ודרישות החוק בנוגע להיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים. נשר לא חויבה בקנסות או בהיטלים אחרים הנובעים מאי ציות או אי עמידה בדרישות החוק.

מחויבות
לקוד האתי

כיבוד הוראות הדין, שמירה על חיי אדם וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה - כל אלו הן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של נשר וקשריה עם מחזיקי העניין.

הקוד האתי, שאומץ בשנת 2004 ועודכן בשנת 2011, כולל נושאים כמו אחריות אישית, עמידה בדרישות החוק והתייחסות למצבים בהם יש חשש לניגוד עניינים. הקוד מכתיב את הכללים הרלוונטיים להתנהגות אתית בכל האספקטים השונים הנוגעים להתנהלות עסקית ומעגן בכתב את ערכי היסוד על פיהם פועלת נשר.

לקוד האתי באתר נשר

ערכי
החברה

מערכת הערכים, אשר לאורם פועלים כלל עובדי נשר, גובשה על ידי 100 מנהלים מדרגים שונים בחברה. ערכים אלו מהווים כלי ניהולי ראשן במעלתו להטמעת חזון החברה ולעיצוב התרבות הארגונית והם משמשים כ"מצפן אירגוני" המסייע בקבלת החלטות במקרים בהם אין נהלים כתובים.
ערכים אלו מוטמעים כחלק מהקוד האתי של נשר.

מניעת
שחיתות

נשר נוקטת בגישה של אפס סובלנות לשחיתות מכל סוג שהוא. מדיניות החברה למניעת שחיתות חלה על כל הדירקטורים, המנהלים והעובדים, השותפים העסקיים ועל כל צד שלישי אחר הקשור או המזוהה עם החברה.

החברה מחויבת להימנע מכל צורה של מתן שוחד לאנשי ציבור או לכל אדם אחר או ישות אחרת. החברה גיבשה רשימה של ״דגלים אדומים״ להמחשת מצבים שיש ביכולתם להצביע על חשש לשוחד ולשחיתות. במקרה שעובדי או מנהלי נשר נתקלים באחד מהמצבים הנזכרים או הדומים להם, הם מחויבים לדווח עליהם באופן מיידי לוועדת האתיקה ו/או למבקר הפנים של החברה.

כחלק ממדיניות החברה למניעת שחיתות נשר אינה תורמת כסף או כל תרומה אחרת לפוליטיקאים ולגופים פוליטיים.

עובדי ומנהלי החברה עוברים הדרכות בנושא שחיתות.
בשנת 2016, 96% מעובדי נשר וכל חברי ההנהלה עברו הדרכות בנושא
מדיניות החברה למניעת שחיתויות.

הטבות להנהלה
בכירה בהתאם
לביצועים

כחלק מהתרבות הארגונית בנשר, הטבות הניתנות להנהלה הבכירה קשורות קשר ישיר לביצועי החברה. המענקים הניתנים לחברי ההנהלה הבכירה נגזרים מתוצאותיה הכספיות של החברה ומהערכת ביצועי המנהלים.

הטבות למנהלים מדרג הניהול השני נקבעות על ידי עמידה ביעדים אישיים, הערכת המנהל הישיר, הערכת כפיף והערכת המנהל המקצועי.
50% מהבונוס הניתן תלוי בהשגת היעדים האישיים, הנקבעים בהתאם לתפקיד בחברה, וכוללים בין היתר נושאים בתחומי הסביבה, החברה והבטיחות.

שיפור מתמיד בניהול

נשר פועלת באופן שוטף וסדיר להשרשת עקרונותיה הסביבתיים, החברתיים והכלכליים
בתרבות הארגונית והניהולית של החברה

 • תדירותתוכן
 • רבעוניישיבת דירקטוריון הדנה במכלול פעילויות החברה וביניהם נושאים סביבתיים.
 • רבעוניישיבת הנהלה בכירה הדנה בביצועים התפעוליים, הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים ברמת המפעלים וברמת החברה.
 • רבעוניפורום בטיחות מקיים ישיבות בהשתתפות מנכ"ל נשר, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי המפעלים וסמנכ"ל משאבי אנוש.
 • חודשימפגש פורום איכות וייצור בראשות המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי שני המפעלים (רמלה וחיפה), מנהלי הייצור, טכנולוג, מנהל חטיבת המכירות וקשרי לקוחות וסמנכ"ל איכות הסביבה.
 • חודשיביצועים כלכליים – המנכ"ל, משנה למנכ"ל למדיניות תכנון ואסטרטגיה וסמנכ"ל הכספים, נפגשים לדיון בנוגע לנתונים ולביצועים הכלכליים.
 • חודשיביצועים כלכליים מפעל רמלה – סמנכ"ל הכספים, מנהל מפעל רמלה, חשבת החברה וחשב המפעל, דנים בנושא הביצועים הכלכליים של מפעל רמלה.
 • דו - שבועיישיבת הנהלה הדנה בכל נושא רלוונטי בתחום הייצור, איכות הסביבה, הבטיחות, הקהילה וכל נושא אשר דורש טיפול.
 • שבועידו"ח ייצור ואיכות מופץ מידי שבוע להנהלת החברה ולגורמי מטה.

בנוסף על מערך הניהול הכללי, מתבצע מעקב בנושא איכות הסביבה באופן ייעודי:

 • עדכון רבעוניקיום מפגשים בין סמנכ"ל איכות הסביבה לבין יושב ראש הדירקטוריון.
 • עדכון חודשיקיום מפגשים בין סמנכ"ל איכות הסביבה לבין המנכ"ל לצורך דיווח שוטף.
 • פורום איכות סביבהפגישה רבעונית בהובלת המנכ"ל ובהשתתפות המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט, מנהלי המפעלים, סמנכ"ל איכות הסביבה ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים.
 • עדכון דו שבועיקיום מפגשים בין סמנכ"ל איכות הסביבה לבין המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המלט לצורך דיווח שוטף.

מערכות ניהול
מקיפות

נשר שואפת לשיפור מתמיד של ביצועיה הסביבתיים, החברתיים והכלכליים של החברה.

לצורך כך, מקיימת החברה, בין היתר, מערכות ניהול ובקרה כגון תקני ISO.

החל משנת 2011, כל אתרי הייצור של נשר מוסמכים לתקני 14001 ISO ו-9000 ISO , וכן לתקן בטיחות ת׳׳י 18001:2007.

מזה ארבע שנים שלמפעל נשר ברמלה מוענק תו יהלום - תו המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי ומייצג 7 תקני ISO (בטיחות, בטיחות בתעבורה, איכות סביבה, איכות המוצר, אנרגיה, תו תקן למוצר ותו ירוק), ו-5 כוכבי יופי בתחרות תעשייה יפה.

במאי 2013 החלה לפעול בחברה מערכת ה-ERP, אשר מרכזת מידע בתחומי אחזקה, רכש, מלאי ופיננסים, ויוצרת בסיס מידע אחד לארגון תוך יכולת ניתוח המידע בחתכים שונים.

מערך מקיף של
פיקוח ובקרה

ביקורות פנים

כדי לפקח ולעקוב אחר התהליכים המתנהלים בנשר קיימות מערכות ביקורת רשמיות ובלתי רשמיות. מערך הביקורת כולל ביקורת פנימית וחיצונית המלווה את פעילות נשר הן בהיבטים הכלכליים והן בהיבטים החברתיים והסביבתיים.

 • משרד רואי חשבון עורך ביקורת פנים בכל יחידות החברה. תוכנית
  הביקורת השנתית נקבעת על בסיס תוכנית תלת-שנתית, כאשר
  נושאים נוספים משולבים על פי הצורך וההנחיות של המנכ׳׳ל ויו״ר
  הדירקטוריון. התוכנית מתואמת עם מבקר הפנים של חברת האם -
  כלל תעשיות בע״מ, ומאושרת על ידי הוועדה לענייני ביקורת. לאחר
  ביצוע הביקורת נערך דיון בהנהלה ובוועדה לענייני ביקורת ומתבצע
  מעקב אחר יישום ההמלצות. התנהלות ההנהלה הבכירה מבוקרת
  על ידי מבקר הפנים של החברה הכפוף ליו״ר הדירקטוריון.
 • נשר עורכת סקר אכיפה מעמיק הנערך על ידי משרד עורכי דין
  חיצוני. זאת על מנת לוודא עמידה בדרישות והיערכות נאותה.
 • בנוסף על מנגנוני הביקורת הרשמיים, קיים בנשר מנגנון משוב פנימי.
  אחת לשנה נערך סקר עמדות של העובדים המתייחס לכל תחומי
  העשייה, החל מרמת הציוד, דרך קבלת ההחלטות וכלה ביכולות הניהול.
  הסקר בודק גם את שביעות הרצון של העובד מהעבודה בחברה. סקר
  זה מספק מידע מקיף מרמת המנהל הישיר ועד לרמת המנכ׳׳ל ומטה
  החברה. הסקר מהווה משוב חשוב לעומדים בראש נשר על התנהלות
  החברה ומנהליה.
 • 'קו חם' לעובדים - עובדים מוזמנים לפנות באופן אנונימי או ישירות
  למבקר הפנים של החברה, שהינו חיצוני לחברה, ולדווח על הפרות
  הקוד האתי או על ליקויים בנושאים נוספים.

ביקורת חוץ

החברה שוכרת את שירותיהם של שני משרדי רואי חשבון שונים המבצעים את עבודת הביקורת. הביקורת נעשית על ההתנהלות השוטפת ועל הדוחות הכספיים.
רואי החשבון מגישים בנוסף גם דוחות מורחבים (Long-form reports). הדוחות מובאים לידיעת הוועדה לענייני ביקורת ונשר עורכת מעקב אחר יישום ההמלצות. דוחות כספיים תקופתיים, המבוקרים או נסקרים על ידי רואי החשבון, מוגשים לוועדת המאזן של הדירקטוריון.

שרשרת אספקה

מדיניות אחריות
תאגידית באגף
הרכש

חברת נשר רוכשת מוצרים ושירותים מכ–2,000 ספקים בארץ ובחו"ל, ושואפת לבנות עם הספקים המרכזיים מערכות יחסים ארוכות טווח המתבססות על אמון ואחריות הדדית לתהליכים בני קיימא.

נשר מכירה בכך שכחברה גדולה בעלת מסורת רבת שנים בבניין הארץ, היא נושאת במחויבות ובאחריות כלפי שותפיה העסקיים. החברה מצפה מספקיה לנהל את עסקיהם בצורה אחראית – הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה החברתית – סביבתית, ולמלא את מחויבותם בהתאם לכל החוקים וההסכמים.

נשר שואפת לעבוד עם מגוון רחב של ספקים ולתמוך בספקים באזורי פריפריה ובחברות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.


התקשרות עם
ספקים מקומיים

נשר עושה מאמצים להגדלת פעילותה מול ספקים מקומיים במטרה לעודד ייצור "כחול לבן" . כ–90% מהפעילות מתבצעת מול ספקים מקומיים.


תשלומים
לספקים

בנשר קיימת מדיניות ברורה של תנאי תשלום הוגנים לספקים.
החברה מבצעת בקרה אחר תהליך התשלום במטרה לצמצם פיגורים אפשריים ולטפל במקרים חריגים כדי לעמוד במחויבויותיה כלפי הספקים.


הוגנות
ושקיפות

נשר מתחייבת לפעול בהוגנות ושקיפות תוך מתן מענה אחיד ושווה לכל הספקים, ללא העדפה של ספק זה או אחר מבחינת העברת מידע, חשיפת מידע על מתחרים
או מתן כל מידע אחר.
החברה פועלת תחת קוד אתי חד וברור המגדיר לאנשי אגף הרכש את דרך הטיפול במקרים של ספק תוך מניעת ניגודי עניינים בהתקשרויות עם הספקים.


הערכת
ספקים

חברת נשר מקפידה לכלול בהסכמיה עם ספקים המעניקים לה שירותי כוח אדם סעיף בו מצהירים הספקים על כך שם קיום הוראות דיני העבודה ודרישות החוק.
נשר נמנעת מהעסקה בלתי חוקית של עובדים ללא רישיון עבודה.


רכש פריטים
ירוקים

נשר מקפידה על רכש פריטים העומדים בכל תקנות איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בכל הנוגע להגנה על עובדיה ולהגנה על הסביבה.


רכש חברתי

חברת נשר מקפידה על רכש פריטי שי מעמותות ועסקים חברתיים.
תקציב הרכש החברתי של נשר לשנת 2016 עמד על כ- 50,000 ₪.


בקרה על
תהליכי
ההתקשרות עם קבלנים

בחירת קבלנים נעשית בנשר על פי פרוטוקול מסודר.
בתהליך בחירת הקבלן נבחנים לעומק פרמטרים מרכזיים כמו מחיר, הערכת הקבלן, זמינותו ועוד.
הסכמי ההתקשרויות מועברים לאישור מורשי החתימה בחברה בהתאם לנהלים. ההצעות הרלוונטיות מועברות לסבב אישורי הזמנות במערכות המידע הארגוניות בהתאם לאופי ההזמנה והיקף ההשקעה הכספית.
ביקורות פנים שוטפות הן אמצעי נוסף להבטחת תקינות תהליכי ההתקשרויות.