דוח אחריות תאגידית 2016

אודות
דוח 2016

דוח זה מסכם את פעילות
נשר בנושאים סביבתיים,
חברתיים וכלכליים.

אודות הדו"ח

כחלק מגישתה של נשר לגבי התייעלות סביבתית וחברתית, ומתוך מטרה להנגיש את המידע ולאפשר שקיפות בצורה מקצועית ונוחה, דוח אחריות תאגידית לשנת 2016 מדווח באופן מקוון בכדי לשתף עם מחזיקי העניין את המידע הרלוונטי ביותר. הנתונים הכמותיים מופיעים בטבלאות ובגרפים. ניתן לבחור את הנתונים הרצויים לפי המפעלים הספציפים או הביצועים של החברה בכללותה.

תקופת הדיווח

בדוח מדווחים נתונים נכונים לשנה הקלנדארית 2016. על מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים, משולבים בדוח זה נתונים משנים קודמות.


מחזוריות הדיווח

הדוח האחרון פורסם בשנת 2016 וסיכם את פעילות נשר לשנת 2015. החל משנת 2016 מדווחת נשר דיווח שנתי דיגיטלי באתר אינטרנט ייעודי לגבי המגמות והתהליכים העיקיריים המתרחשים בנשר ובמפעלי החברה.
בטווח הזמן שבין הדוחות נעשות פעילויות דיווח שונות למחזיקי העניין. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בפרק חוסן חברתי - קהילה ושיח עם מחזיקי עניין.


גבולות הדיווח

הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשני מפעלי הייצור של חברת נשר: נשר חיפה ונשר רמלה (כולל מחצבת אבן הגיר הקרובה לו). בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי החברות הקשורות: תעשיות מוצרי נייר בע״מ, מ.פ. מחצבים ושיש בע״מ, תעבורה אחזקות בע״מ, וכן מיקור חוץ ומיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות שני המפעלים.


תוכן הדיווח

חברת נשר מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי – The Global Reporting Initiative. זוהי יוזמה בין-מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בה שותפים ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: www.globalreporting.org.

הדוח עומד בדרישות ה- GRI ,בסטנדרט דיווח G4-core, וכולל התייחסות לנספח מגזרי (GRI sector supplement) של תעשיית הכרייה והמתכות.
במהלך 2016 לא היו שינויים משמעותים בחברה. אולם בשנת 2015 התרחשו השינויים הבאים: יציאת חברת CRH מניהול החברה, ויציאתה של נשר הרטוב מבעלות נשר.


שיטות מדידה

על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, ישנה התייחסות למידע היסטורי. הצגת הנתונים בדוח נעשתה על-פי פרוטוקול GRI, הנהוג בדיווחי החברות השותפות ליוזמה לדיווח גלובלי ברחבי העולם. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון ובהתאם למתודולוגיות החישוב המוגדרות תחת חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע׳׳ב 2012 (אלא אם צוין אחרת).
איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש והמפעלים המדווחים.


שינויים בדוח

  • עד לשנת הדיווח הקודמת, נכללו נתוני מפעל נשר הרטוב בדוח משום שמפעל זה היה תחת בעלותה של חברת נשר. במהלך שנת 2015 נמכר מפעל הר-טוב ליצרן מתחרה, והנתונים המוצגים בדוח זה אינם כוללים את נתוני מפעל הר-טוב.
  • בדוח זה עודכנו נתונים כמותיים בכל התחומים (כלכלי, סביבתי, חברתי).

דגשים לדיווח

development

פיתוח בר-קיימא הינו יעד גלובלי הכולל סוגיות חובקות עולם, החל בעוני וברעב, דרך אבטלה וכלה בסכנות בריאותיות גלובליות, הידלדלות משאבי הטבע, מאבק נגד שינויי אקלים ועוד. בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם מערך של יעדים לחיסול העוני, שמירה על כדור הארץ והבטחת שגשוג לכל, במסגרת תוכנית חדשה לפיתוח בר-קיימא. התוכנית כוללת 17 יעדי פיתוח ו-169 מטרות ספציפיות הנכללות בהם, אותן יש להשיג במהלך 15 השנים הבאות. מטרת היעדים והמטרות היא להניע לפעולה, כבר בשנים הקרובות, ממשלות, עסקים ואת הציבור הרחב, בתחומים בעלי חשיבות מכרעת לעתיד האנושות וכלדור הארץ. היעדים והמטרות שלובים זה בזה ובלתי נפרדים זה מזה, ומקיימים איזון בין שלושת ההיבטים של פיתוח בר-קיימא: ההיבט הכלכלי, ההיבט החברתי וההיבט הסביבתי.

עסקי הליבה של נשר נוגעים במישרין ליעד מס' 9 - חדשנות בתעשייה ובתשתיות. הפעילות של נשר תומכת גם ביעדים נוספים, כמו המאבק בשינוי האקלים (SDG 13), ייצור וצריכה אחראיים (SDG 12), ערים וקהילות בנות קיימא ויעדים נוספים. נשר בחרה להתייחס לסוגיות העולות מיעדים אלו בדוח האחריות התאגידית לשנת 2016.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה- GRI, ביניהם קריטריון המהותיות (Materiality). בארגון ה- WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), קיימים מדדים ספציפיים עבור תעשיית המלט. מדדים אלו מקבלים מענה בדוח זה. בנוסף, נשר מדווחת על הפליטות לאוויר על פי המדדים של ה-(WBCSD - CSI (Cement Sustainability Initiative. בהתאם למדדים המקובלים, מדווחת נשר על הפליטות לטון קלינקר ולטון חומרי מליטה, על מנת לאפשר השוואה עם ביצועי חברות מלט נוספות בעולם.

תוכן העניינים והדגשים המיוחדים נבנו תוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין של נשר, ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור ומהרגולטורים. בהכנת הדוח נעשה שימוש במדדי ביצוע המופיעים בנספח המגזרי (GRI sector supplement) לכרייה ומתכות - הנספח הרלוונטי ביותר ב- GRI עבור נשר, נכון להיום.

במקרה של חברה תעשייתית עם מפעל בקנה מידה עולמי, ניתן דגש על ההשפעות הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית. גם אמות המידה על פיהן נבחנו ביצועי המפעל נבחרו על פי קריטריונים אלו.

בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים, נשר מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות באמצעות נתונים וגרפים המפורטים בדוח על פי המפעלים השונים. עם הפנים לעתיד, הדוח מציג את יעדיה של נשר לטווח הקצר וחזונה לעתיד הרחוק יותר.

נשר מקבלת בברכה משובים ממחזיקי עניין בנוגע לדוח. בשלב זה נשר אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית (External Assurance).

איש קשר

  • ד״ר עמית מרמור, סמנכ״ל איכות הסביבה
  • טלפון: 073-2911558 פקס: 073-2911383, דוא״ל: amarmur@nesher.co.il
  • כתובת: החזון 2, ת.ד. 166, רמלה 7210101